close-fitting

close-fitting
[ˌkləus΄fitiŋ] a կիպ նստած զգեստ. լավ հարմարեցված

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

 • close-fitting — close fit•ting [[t]ˈkloʊsˈfɪt ɪŋ[/t]] adj. clo (of a garment) fitting tightly or snugly to the body: a close fitting jacket[/ex] • Etymology: 1865–70 …   From formal English to slang

 • close-fitting — close fit|ting [ˌkləus ˈfıtıŋ US ˌklous ] adj close fitting clothes are tight and show the shape of your body …   Dictionary of contemporary English

 • close-fitting — index limiting Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

 • close-fitting — adjective fitting closely but comfortably a close fit • Syn: ↑close, ↑snug • Similar to: ↑tight * * * close fitting [close fitting] [ˌkləʊs ˈfɪtɪŋ] …   Useful english dictionary

 • close-fitting — /klohs fit ing/, adj. (of a garment) fitting tightly or snugly to the body: A close fitting jacket showed off her small waist. Cf. loose fitting. [1865 70] * * * …   Universalium

 • close-fitting — adjective Snug, tight, form fitting. Her close fitting clothes showed off her assets …   Wiktionary

 • close-fitting — adj. Close fitting is used with these nouns: ↑lid …   Collocations dictionary

 • close-fitting — [[t]klo͟ʊs fɪ̱tɪŋ[/t]] ADJ GRADED: usu ADJ n Close fitting clothes fit tightly and show the shape of your body …   English dictionary

 • close-fitting — adjective close fitting clothes are tight and show the shape of your body …   Longman dictionary of contemporary English

 • close-fitting — close fit|ting [ ,klous fıtıŋ ] adjective showing the shape of your body …   Usage of the words and phrases in modern English

 • close-fitting — /kloʊs ˈfɪtɪŋ/ (say klohs fiting) adjective fitting closely; snug. Also, close fitted, close fit …  

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”